Pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios internetinės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste, - Taisyklės) nustato Pardavėjo (UAB „Doso Distribution“, įm. k. 302910419) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant Pirkėjui prekes internetiniame puslapyje Penstudio.eu .
1.2. Parduodamos prekės Penstudio.eu yra saugios, atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, Lietuvoje tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus saugos reikalavimus.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje Penstudio.eu turi teisę:
1.3.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2 nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3 juridiniai asmenys.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.5. Internetinės Penstudio.eu parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Sutarties sudarymas
2.1. Mygtuko „UŽSAKYTI“ paspaudimas – nėra privalomas įsipareigojimas mokėti pinigus.
2.2. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių užsakymą, sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.
2.3. Prieš atliekant mokėjimą, Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Susipažinimą su šiomis taisyklėmis Pirkėjas patvirtina spausdamas mygtuką „Užsakyti“.
2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma ir registruojama Penstudio.eu internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu info@penstudio.eu .
3.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.3 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Penstudio.eu internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 patvirtinimu „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu gauta prekė buvo brokuota.
4.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo užsakymo per 24 valandas nuo prekių užsakymo momento apie tai informuodamas Pardavėją raštu.
4.6. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis.
4.7. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami el. parduotuvėje Penstudio.eu).
4.8. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
       4.8.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
       4.8.2. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
5.2. Pirkėjas, užsisakęs prekę ir gavęs informaciją apie mokėjimo atlikimą e-paštu, privalo per nurodytą laiką apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes.
5.3. Mokėdamas už prekes Pirkėjas turi nurodyti užsakymo numerį, pagal kurį Pardavėjas nustatys prekių apmokėjimo faktą.
5.4. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, tai jis privalo atlyginti visas Pardavėjo turėtas pristatymo išlaidas.
5.5. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje parduotuvėje Penstudio.eu, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį).
5.6. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją arba juos atnaujinti pats.
5.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. parduotuvėje Penstudio.eu nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.8. Pirkėjas, priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti, ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių važtaraštyje ir reikalauti pakeisti prekes į kokybiškas.
5.9. Pirkėjas, naudodamasis šios internetinės parduotuvės paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Penstudio.eu, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Penstudio.eu veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
6.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
6.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
6.6. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos bei pristatymo išlaidų.
6.7. Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
6.8. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.4.1 ar 8.4.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.9. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Penstudio.eu dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės Penstudio.eu teikiamomis paslaugomis. 
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją apie Penstudio.eu parduodamas prekes.
7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.6. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
7.8. Pardavėjas įsipareigoja skelbti internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių asortimentą bei kainas.
7.9. Įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad vartotojas įsigijo prekę, kuri – su gamybos broku.
7.10. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
8.1. Užsakymai priimami tik naudojantis internetine parduotuve Penstudio.eu .
8.2. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.3. Perkant prekių už mažiau nei 50 € (be PVM) - taikomas 20 € krepšelio administravimo mokestis. Perkant prekių už mažiau nei 100 € (be PVM) - taikomas 10 € krepšelio administravimo mokestis. Perkant prekių už daugiau nei 100 € (be PVM) - krepšelio administravimo mokestis netaikomas.
8.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Prekė praduodama gaminti arba siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.
8.5. Pirkėjas už prekes gali sumokėti: 

      8.5.1. Bankiniu pavedimu.
8.6. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu. Kiekvienam užsakymui sugeneruojama PDF sąskaita ir pateikiama skiltyje „Mano paskyra - Mano užsakymai“. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
8.7. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina Penstudio.eu skiltyje „Mano paskyra - Mano užsakymai“. Pirkėjui pateikus užsakymą ir apmokėjus už prekes, skiltyje „Mano paskyra - Mano užsakymai“ jis galės matyti ir atsispausdinti sąskaitą PDF formatu.
8.8. Kadangi pirkimo–pardavimo sutartis numato išankstinį apmokėjimą už prekes, o pirkėjas per sutartyje nustatytą terminą nesumoka kainos, laikoma, kad pirkėjas atsisakė sutarties, jeigu sutartyje nenumatyta kas kita.
8.9. Tik gavus apmokėjimą už prekes ar kitaip sutarus, pradedamas formuoti prekių siuntinys arba prekė pradedama gaminti ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti iš kurjerio pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Penstudio.eu el. parduotuvėje nurodytų terminų aprašymais. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. 
9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
9.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
9.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
9.7. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
9.8. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
9.9. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
9.10. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato kurjeris.
9.11. Pristatymo kaina yra 4,84 EUR.
9.12. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 4-12 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose ar prekės yra gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9.13. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama interneto parduotuvės skyriuje „Pristatymas“.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos Penstudio.eu parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Penstudio.eu esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

11. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
11.1. Pirkėjas prekę gali grąžinti tik tuo atveju, jeigu prekė, kurią gavo, buvo brokuota.
11.1.1. Jei Pirkėjas gavo prekę su gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
      11.1.1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 
      11.1.1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
      11.1.1.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
      11.1.1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
11.2. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.1.1 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.1.1 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.1.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
11.3. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka
11.3.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, gauta prekė buvo brokuota, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.
11.3.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
11.3.3. Jei Pirkėjas Penstudio.eu įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.3.1. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.
11.3.4. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą.
11.3.5. Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš šių būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.
11.3.6. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.3.7. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.3.8. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos.
11.3.9. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą.
11.3.10. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.1.1. punktui.
11.3.11. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
11.3.12. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu (info@penstudio.eu) arba paskambinęs telefono numeriu +370 652 84 061. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta, Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.4.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.3 punkte.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Penstudio.eu .
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Penstudio.eu teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Jei Penstudio.eu pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys.
12.5. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
12.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Rinkodara ir informacija
13.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje Penstudio.eu gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
13.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
13.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvėje nurodytais kontaktais.
13.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
13.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 3.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.